Elektriciteitsproductie van een windturbine

De opbrengst van een windmolen hangt af van het type windmolen (2 wieken, 3 wieken, meer wieken, enz.), de windsnelheid, het nominaal vermogen van de windmolen (bepaald door het rotoroppervlak), de tijd die een windmolen kan draaien en het rendement van de omzetting van windenergie naar elektriciteit door de windmolen. De totale hoeveelheid beschikbare wind op jaarbasis wordt uitgedrukt door een indexcijfer die de wind in dat jaar aangeeft ten opzichte van 'normale' jaren, deze index heet de Windex.

Maximale vermogen

Het maximale vermogen wordt weergegeven om uit te drukken wat de capaciteit van een windturbine is. De eenheid hiervan is Watt. Omdat moderne turbines over een groot vermogen beschikken wordt dit meestal dan ook uitgedrukt in Mega Watt. De turbines die vandaag in Vlaanderen gebouwd worden hebben meestal een vermogen van 2 tot 3 Mega Watt. De turbines op zee hebben een vermogen van elk 5 Mega Watt. 

De hoeveelheid elektriciteit die een windturbine produceert wordt uitgedrukt in gigaWatt uur. Ook het verbruik van elektriciteit wordt uitgedrukt in Watt uur. Als een spaarlamp van 11 Watt bijvoorbeeld gedurende 1 uur brandt, verbruikt ze 11 Watt uur. 

Berekening

Om te weten te komen hoeveel elektriciteit een windturbine nu net kan leveren, is het niet voldoende om enkel het maximum vermogen te kennen. Het moet eveneens duidelijk zijn hoeveel de turbine zal kunnen draaien. Het totale aantal draaiuren is daarbij echter niet de meest aangewezen maatstaf. De turbine zal immers niet altijd het maximale vermogen leveren. Daarom wordt een berekening uitgevoerd. Men telt alle verwachte productie samen en berekent daarop de hoeveelheid uren die de turbine op vol vermogen zou moeten draaien om deze productie te leveren. 

Ten slotte is het aantal vollasturen nog een erg belangrijke factor. ‘Vollasturen’ is een maat voor de te verwachten energieproductie. Het is niet hetzelfde als de tijd waarin de windturbine actief is en het is ook niet bruikbaar om ‘het rendement’ te vergelijken met het rendement van andere installaties waarbij actief energie moet worden toegevoerd. Het energetisch rendement van een windturbine is zeer hoog omdat de energie die er wordt ingestoken om de turbine werkbaar te maken, reeds na 6 tot 8 maanden terugverdiend is.